Advokatska kancelaria
Pokračujte smerom nadol

Úvod

Úvod

Advokátska kancelária Horniaková poskytuje právne služby od roku 2011.

Pri poskytovaní právnych služieb je našou prioritou ochrana právnych záujmov klientov, pričom klientovi poskytujeme efektívne a promptné riešenia ich právnych problémov pri zachovaní maximálnej diskrétnosti. Individuálny prístup je samozrejmosťou. Naším hlavným cieľom je získať si dôveru klienta a poskytnúť mu oporu a pomoc pri riešení jeho právnych problémov. Odmenou je nám následne spokojnosť klienta. Právne služby poskytuje fyzickými aj právnickým osobám. Za účelom poskytnutia komplexného servisu klientovi spolupracujeme aj s odborníkmi ako sú daňový poradcovia, audítori, súdny znalci, exekútori, notári.

Advokátska kancelária

JUDr. Eva Horniaková je absolventkou Univerzity Karlovej v Prahe právnická fakulta.

Túto fakutlu ukončila v roku 2006 ako magister. V roku 2008 obhajobou rigoróznej práce na Katedre finančného práva a finančnej vedy získala titul JUDr.. Od roku 2002 vykonávala koncipientskú prax a pôsobila ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Brázdil & Brázdilová vo Zvolene. V roku 2009 absolvovala úspešne advokátske skúšky, na základe čoho bola následne dňa 01.07.2009 zapísana do zoznamu advokátok Slovenskej advokátskej komory. V roku 2011 pôsobí ako advokátka v Advokátskej kancelárii Horniaková.

Služby

Obchodné právo

Vyhotovovanie obchodných zmlúv, právne analýzy, mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, právo obchodných spoločností (zakladanie všetkých foriem obchodných spoločností, spisovanie zakladateľských dokumentov, zabezpečovanie získavania živnostenských oprávnení, vykonávanie zápisov do Obchodného registra)

Občianske právo

Spisovanie zmlúv a iných právnych dokumentov, zastupovanie pred súdmi, právo nehnuteľností (zastupovanie v konaní pred Okresnými úradmi, katastrálny odbor, stavebnými úradmi a inými orgánmi verejnej správy), poradenstvo v oblasti podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Rodinné právo

Poskytovanie právnej pomoci v oblasti rozvodov, úpravy práv a povinností rodičov k maloletým/ plnoletým deťom (výživné, úprava styku, atď.), iné právne otázky v zmysle Zákona o rodine.

Procesné právo

Zastupovanie klientov v správnom konaní, zastupovanie klientov pre súdmi v oblasti preskúmavania zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, právne poradenstvo v oblasti stavebného práva, živnostenského práva, práva životného prostredia.

Pracovné právo

Spisovanie pracovných zmlúv a iných dokumentov spojených s pracovným právom, poskytovanie právnej pomoci pri vzniku alebo zániku pracovných pomerov, poradenstvo v oblasti zodpovednosti za škody v zmysle Zákonníka práce, pracovných úrazov, chorôb z povolania, poradenstvo a zastupovanie v konaní pred orgánmi verejnej správy, zastupovanie zamestnancov pri riešení ich právnych problémov.

Trestné právo

Zastupovanie poškodených, spisovanie trestných oznámení, zastupovanie obvinených v trestnom konaní.

Správne právo

Zastupovanie klientov v správnom konaní, zastupovanie klientov pre súdmi v oblasti preskúmavania zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, právne poradenstvo v oblasti stavebného práva, živnostenského práva, práva životného prostredia.

Finančné právo

Poskytovanie právnej pomoci najmä v oblasti daňového práva, a iné.

Ostatné

Súdne a mimosúdne riešenie sporov, poskytovanie právneho poradenstva v oblasti rozhodcovského konania.

Odborné články

Odborný článok

Nadpis odborného článku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing Celý článok

Užitočné odkazy

Kontakt

JUDr. Eva Horniaková
J. Kozačeka 6, 960 01 Zvolen
tel.: +421 911 450261
e-mail: horniakova@akhorniakova.sk

Fakturačné údaje
IČO: 45029008
DIČ: 1071448169

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s., č. ú.: 6688118003/1111